Gündem

Mehmet Akif Dalcı 1 Mayıs 1989

YAŞASIN İŞÇİLERİN-EMEKÇİLERİN BİRLİK, DAYANIŞMA VE MÜCADELE GÜNÜ!..

 

YAŞASIN 1 MAYIS!..

 

21 Nisan 2016

 

Emperyalist-kapitalist sistemin tüm ezilen ve sömürülen halklara dayattığı açlık, işsizlik, sömürü, baskı, katliam ve kirli savaşların hız kesmeden yaşandığı bir ülke ve dünya gerçekliğiyle karşılıyoruz birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs’ı.

 

Emperyalist-kapitalist sistem yapısal krizini aşıp kendini yeniden üretmek için, dünya ölçeğinde yeni ekonomik politikalar üretmekte, bu politikaların bizim gibi yeni sömürge ülkelere yansıması da halklar açısından hem ekonomik hem siyasal olarak çöküntüyü beraberinde getirmektedir. Başta işçi-emekçi sınıfı olmak üzere halklarımızın kazanılmış tüm hakları gasp edilmiştir; taşeronlaştırmanın yaygınlaştırılması, kıdem tazminatının fona devredilmesi, özel istihdam bürolarıyla kiralık işçilik sisteminin işletilmesi, 657 sayılı yasanın kaldırılarak güvencesizleştirilen devlet memurlarının birer sözleşmeli işçiye dönüştürülmesi gündemdedir.

 

Gasp edilen tüm hakların geri kazanılmasının mücadelesini yükseltmek için 1 Mayıs’ı mücadele ve dayanışma günü olarak karşılayalım!

 

Emperyalistlerin ve oligarşinin çıkarları ve devletin bekası için Kürdistan’da yürütülen kirli savaşın Kürt halkını ve mücadelesini yok edemeyeceği gerçeğiyle halkların birleşik mücadelesi günü olarak karşılayalım 1 Mayıs’ı!

 

Köhnemiş yoz düzen AKP’nin Siyasal İslamcı-gerici politikalarıyla birleşince çürüme ve yozlaşma, başta devlet ve kurumlarının kendisi olmak üzere tüm toplumsal kesimleri bir bütün olarak etkilemiştir. Bu etki o kadar kapsamlıdır ki; devletin tepesindeki parlamentoda yaşanan hırsızlık ve yolsuzluktan başlayarak toplumdaki sıradan bireylere kadar nüfuz eden her türlü ahlaki çöküntüyü beraberinde getirmiştir. Tüm bu çürüme ve yozlaşmaya karşı, insani değerlerin hakim olduğu bir toplumsal düzeni yaratma mücadelesiyle karşılayalım 1 Mayıs’ı!

 

Emperyalist-kapitalist sistem parçala-böl-savaştır-yönet politikalarıyla yeni pazarlar elde etmek için başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın her yerinde savaşlar çıkartarak krizine çare bulmaya çalışırken, halkları kendi yurtlarından göçe zorlayıp yurtsuzluğu-mülteciliği dayatmaktadır. Her türlü kirli savaşa, yıkıma, katliama karşı anti-emperyalist mücadeleyi yükseltme günü olarak karşılayalım 1 Mayıs’ı!

 

Sürekli faşizmle yönetilen ülkemizde, özellikle son süreçte kitleler üzerinde baskı ve sindirme politikaları yoğun bir biçimde hayata geçirilmektedir. Ortam –özellikle IŞID adı altında kontr-gerilla devreye sokularak- terörize edilerek kitlelerde korku ve kaygı yaratılmaktadır. En küçük bir hak alma mücadelesi dahi jopla, gazla, dayakla bastırılarak kitlelere göz dağı vermek amaçlanmakta, burjuva muhalefeti dahil her türlü tepki-muhalefet yok edilmeye çalışılmaktadır. Ancak tarihimizden gelen anti-faşist mücadele geleneğiyle bugün dayatılan tüm baskı ve şiddet boşa çıkartılarak faşizmin halkımızı teslim almasına izin verilmeyecektir!

 

Her türlü baskıya, sömürüye, yıkıma, katliama, gericiliğe, yozlaşmaya, çürümeye ve örgütsüzlüğe karşı anti-emperyalist, anti-oligarşik mücadele için, insanca bir yaşam için, sosyalizm için 1 Mayıs’a!

 

KAHROLSUN FAŞİZM YAŞASIN MÜCADELEMİZ!

 

YAŞASIN PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİ!

 

YAŞASIN 1 MAYIS! / BIJİ YEK GULAN!

 

HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!